040 340 0117 contact@pmarbeid.nl

Verzuim­helpdesk

Het persoonlijke en proactieve alternatief

verzuimbegeleiding

Een goed verzuimbeleid is cruciaal voor iedere onderneming. Als een werknemer ziek wordt, moet de werkgever zorgen voor een adequate verzuim- en re-integratieaanpak. Het doel daarvan is om het functioneren van de werknemer zo snel en volledig mogelijk te herstellen. En zodoende langdurig verzuim en instroom in de WIA voorkomen. Werkgever en werknemer hebben hiervoor in de eerste 2 ziektejaren de primaire verantwoordelijkheid. Veel organisaties hanteren tegenwoordig het Eigen-Regiemodel bij hun arbo- en verzuimbeleid. Aansluiting bij een traditionele arbodienst (vangnetmodel) is wettelijk niet meer verplicht. Wel moet er aansluiting zijn bij een deskundig arbobegeleider. 

PM Arbeid- Verzuimhelpdesk biedt deze deskundige arbobegeleiding volgens het Eigen-Regiemodel en voldoet hierin aan alle wettelijke eisen. Daarom kan onze dienstverlening gekoppeld worden aan iedere verzuimverzekering.  

Waarom PM arbeid – Verzuim­helpdesk?

Wij ontzorgen de werkgever

Wij begeleiden werkgever en werknemer

Wij zorgen voor schadelastbeperking

Onze verzuim aanpak

Bulletpoint Verzuim

Verzuimbegeleiding volgens het Eigen-Regiemodel

Bulletpoint

Maximale afstemming op de behoefte van de werkgever

Bulletpoint

Korte lijnen, vaste contactpersonen, snel schakelen

Bulletpoint Verzuim

Proactieve, persoonlijke en professionele aanpak

Vragen? Neem hier direct contact met ons op!

Verzuim begeleiding volgens eigen-regiemodel

Wij ondersteunen het Eigen-Regiemodel in onze verzuimbegeleiding, waarbij de Arbowet u toestaat zelf de regie te houden over uw verzuim. Daarbij verzorgen wij de gehele poortwachtersverplichting – signaleren, registreren, bewaken en adviseren- conform geldende regelgeving. Bijkomende verrichtingen (zoals inzet bedrijfsarts en arbeidsdeskundige) worden met u overlegd en vervolgens door ons ingezet.

Het voordeel van het Eigen-Regiemodel is dat u maximale invloed kunt uitoefenen op het verzuim, doordat u zelf de regie heeft over alle onderdelen van het verzuimproces. Hierdoor kunnen wij onze dienstverlening maximaal aansluiten op uw eigen verzuimbeleid. Ook zijn de gemiddelde kosten van arbodienstverlening volgens het Eigen-Regiemodel door de gerichte inzet van arbo-professionals lager dan bij andere dienstverleningsconcepten. 

wet verbetering poort­wachter

Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet verbetering poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt. Deze wet verlangt dat werkgever en werknemer zich samen met de arbodeskundige inspannen om de zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Werkgevers en werknemers hebben daarbij een aantal verplichtingen, die al beginnen in de eerste week van de ziekmelding. De belangrijkste stappen vindt u hiernaast schematisch weergegeven.

proces poort­wachter

Verzuim protocol proces poortwachter
Verzuim verslagen opgestapeld veel

re-integratie­dossier

Om aan te tonen dat u als werkgever voldoende inspanningen heeft gepleegd  moet u een re-integratiedossier bijhouden. Wij ondersteunen en adviseren u hierin. In het dossier staan:

Bulletpoint

Het Plan van Aanpak en alle eventuele wijzigingen en aanpassingen

Bulletpoint

Alle activiteiten die u en uw werknemer hebben ondernomen om de re-integratie te bevorderen

Bulletpoint

Alle documenten die betrekking hebben op genomen activiteiten

Bulletpoint

Het verloop van het ziekteverzuim, waaronder het feitelijk gewerkte aantal uren

re-integratie­verslag

Het re-integratiedossier vormt de basis van het re-integratieverslag. In het re-integratieverslag staat alle informatie die met de re-integratie van de werknemer te maken heeft zoals de probleemanalyse van de bedrijfsarts met eventuele bijstellingen, Plan van Aanpak met eventuele aanpassingen, eerstejaarsevaluatie, actueel oordeel, eindevaluatie en het re-integratiedossier met de verrichte re-integratieactiviteiten. Op basis van het re-integratieverslag oordeelt het UWV of de WIA-aanvraag in behandeling wordt genomen.

Een verzuim verslag wat ondertekend is

UWV beoordeling verzuim

Als een werknemer een WIA-aanvraag doet, heeft UWV als taak te toetsen of de re-integratie inspanningen in de eerste 104 ziekteweken voldoende waren. UWV doet dit middels toetsing van het re-integratieverslag (RIV).

Gezien onze jarenlange samenwerking met UWV vanuit onze re-integratietak, zijn wij goed op de hoogte van de eisen waaraan uw verzuimdossier moet voldoen. Dit is van belang om loonsancties te voorkomen. Ook kunnen wij u bijstaan in het voldoen aan de wettelijke re-integratieverplichting voor werkgevers. Onze coaches zijn zeer ervaren in het uitvoeren van eerste- en tweede spoortrajecten.

Onze (verzuim) diensten

U

Arbeidsdeskundig onderzoek

Dit onderzoek wordt ingezet om vast te stellen of een langdurig zieke medewerker te herplaasten is in eigen of ander werk.

Meer info

Preventief medisch onderzoek

Dé manier om de gezondheid van uw medewerkers te bewaken en te bevorderen en het verzuim te verminderen.

Meer info

r

RI&E

Met een risico inventarisatie en evaluatie brengen we de mogelijke gevaren van de werkzaamheden binnen uw bedrijf in kaart.

Meer info

Mediation

Conflictbemiddeling wordt ingezet als er een arbeidsgeschil is en de betrokkenen er zelf niet meer uit komen.

Meer info

Verzuimpreventie

Voorkomen is beter dan genezen. Goede verzuimpreventie is de basis om uitval te voorkomen en kosten te besparen. 

Meer info

w

Interventies

Snelle en gerichte interventies dragen bij aan herstel van uw zieke medewerker. Deze kunnen ook preventief worden ingezet.

Meer info

jobcoaching

Indien een medewerker ondersteuning nodig heeft op de werkplek dan kunnen wij onze jobcoaches voor u inzetten.

Meer info

IPPS

Inter Persoonlijke Perspectieven Schaal: Nieuwe methode in de begeleiding van burn-out klachten.

Meer info

Re-integratie 1e spoor

Door onze expertise in re-integratie kunnen wij u in spoor 1 optimaal van dienst zijn.

Meer info

v

Systemisch counseling

Voor iedereen die moeilijkheden/conflicten ervaart in relaties. Bijvoorbeeld op gebied van werk en gezondheid.

Meer info

haalbaarheidsonderzoek

Het haalbaarheidsonderzoek wordt ingezet om vooraf te onderzoeken of de  inzet van spoor 2 haalbaar en realistisch is.

Binnenkort

loopbaancoaching

Voor het meest vitaliserende loopbaanpersepectief van uw medewerkers. Ook preventief in te zetten.

Meer info

© 2019 PMARBEID Arbeid en re-integratie - Algemene voorwaarden | Privacy statement | Klachten reglement

Ontwikkeling en design door Exsto en Vaurelion